Privacy 2021-03-22T11:34:31+01:00

B2B Adressen en jouw gegevens…

Maak je geen zorgen over de gegevens die we van je hebben. Wij gaan er zeer zorgvuldig mee om en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving.

Stel je vraag

Privacy statement B2B Adressen

B2B Adressen B.V. (hierna te noemen “B2B”) verwerkt bij de uitvoering van haar werkzaamheden persoonsgegevens van klanten, prospects en andere relaties en is verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Deze gegevens worden gebruikt voor operationele en commerciële doeleinden zoals de uitvoering van een overeenkomst, marketing en CRM-gerelateerde activiteiten.

B2B is gevestigd op Burgemeester Stramanweg 63 1191 CX Ouderkerk a/d Amstel. Om ervoor te zorgen dat wij in overeenstemming met geldende privacywetgeving handelen, hebben wij een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld: Wilma Pranger. Voor vragen met betrekking tot privacy kun je telefonisch contact met haar opnemen via +31 (0)88 028 38 30 of per e-mail via gegevensbescherming@b2badressen.nl

De volgende bedrijfsgegevens* worden verwerkt door B2B:

 • Bedrijfsnaam
 • Vestigingsadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht (wordt uitsluitend gebruikt voor een correcte aanhef)
 • Initialen
 • Achternaam
 • Titulatuur
 • Functie of verantwoordelijkheidsgebied

(*) Gegevens die mogelijk gerelateerd kunnen worden aan een natuurlijk persoon.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan bepaalde bedrijfsinformatie zoals een algemeen e-mailadres of een telefoonnummer worden beschouwd als een persoonsgegeven. Dit is het geval wanneer de vastgelegde data ten aanzien van de inhoud, het doel of het resultaat van de organisatie zijn terug te leiden naar een natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld wanneer de naam van de organisatie een afgeleide is van die van een natuurlijke persoon of doordat informatie over een ZZP-er of personenvennootschap iets zegt over de eigenaar.

Waarom verwerkt B2B persoonsgegevens?

B2B verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen;
 • Het onderhouden van onze klantrelaties
 • Marketing doeleinden, bijvoorbeeld het sturen van een nieuwsbrief of benaderen van potentiele klanten;
 • Het beheren van gebruikersaccounts van onze klanten;
 • Het nakomen van onze overeenkomsten.

Rechten van betrokkenen

De AVG biedt betrokkenen een aantal rechten. Om als betrokkene van deze rechten gebruik te maken, kun je telefonisch contact opnemen via +31 (0)88 028 38 30 of per e-mail via gegevensbescherming@b2badressen.nl.

 • Informatie en inzage
  Je kunt inzien welke persoonsgegevens we van je verwerken en we kunnen toelichten met welk doel B2B dat doet.
 • Wijziging
  Indien de persoonsgegevens die B2B van je geregistreerd heeft onjuist zijn en je deze wilt aanpassen, kun je dat kenbaar maken via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.
 • Vergetelheid
  Je hebt het recht ons de persoonsgegevens die wij van je hebben, te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden zoals administratie of uitsluiting die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking
  Indien je vindt dat B2B de persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt, kun je die verwerking laten beperken. Je hebt het recht de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) te stoppen.
 • Bezwaar (verzet)
  Voor de verwerking van je persoonsgegevens kun je bezwaar indienen. Indien het om marketing of CRM gaat, zullen we die verwerking van je persoonsgegevens zo snel mogelijk beëindigen.
 • Portabiliteit
  Indien je jouw persoonsgegevens wilt laten overdragen kun je hiertoe een verzoek bij B2B indienen.

Voor een correcte afhandeling, dien je een kopie van je geldige legitimatiebewijs en een uittreksel van de Kamer van Koophandel van de betreffende organisatie toe te voegen. Met de KopieID app van de Rijksoverheid kan je eenvoudig een veilige kopie van je identiteitsbewijs maken.

Naast bovenstaande rechten heb je ook het recht om je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Dan kan je deze klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Indien je je wilt uitschrijven voor onze e-mailnieuwsbrief kan dat via de uitschrijf link die je vindt in de nieuwsbrief alsook in de webversie daarvan. Daarnaast kun je jouw verzoek tot uitschrijving sturen naar gegevensbescherming@b2badressen.nl of telefonisch doorgeven via +31 (0)88 028 38 30.

Bewaartermijnen

Klanten
De persoonsgegevens van onze klanten bewaren wij zo lang als nodig is om onze diensten te leveren, onze overeenkomsten na te komen of zo lang als nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij bewaren persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is.

Organisaties
Met het oog op een minimale gegevensverwerking bewaren wij de gegevens van organisaties niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van onze doelen.

Grondslagen van de verwerkingen

Klanten, potentiele klanten en relaties
De verwerking van persoonsgegevens van onze klanten is noodzakelijk voor de uitvoering van de met de klant aangegane overeenkomst. Deze persoonsgegevens gebruiken wij voor onder andere de verwerking van jouw bestelling, het versturen van facturen en onze elektronische nieuwsbrief. Voor het benaderen van potentiele klanten en andere relaties met informatie over onze producten en diensten heeft B2B een gerechtvaardigd marketing belang.

Tot slot verwerken we enkele gegevens met je toestemming zoals cookies op de website.

Verstrekking aan derden

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken zoals de Belastingdienst.

B2B als verwerker

Voor wat betreft de persoonsgegevens die onze klanten bij ons aanbieden, dient B2B te worden aangemerkt als verwerker en de klant als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Indien B2B optreedt als intermediair tussen leverancier en klant en B2B data van leverancier ontvangt en deze data na verwerking -in opdracht van de klant- aan klant beschikbaar stelt dient B2B ook te worden aangemerkt als verwerker.

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers dienen op grond van de AVG een schriftelijke overeenkomst te sluiten waarin de verwerking van de persoonsgegevens door de verwerker conform de eisen van de AVG wordt geregeld. Deze overeenkomst is verder vormvrij. B2B heeft ervoor gekozen deze verwerkersovereenkomst op te nemen als separate bijlage bij haar Algemene Voorwaarden die op alle leveringen van onze diensten van toepassing zijn. Door de Algemene Voorwaarden te accepteren, gaan onze klanten ook akkoord met de inhoud van de verwerkersovereenkomst. De inhoud van de verwerkersovereenkomst die wij aangaan met onze klanten voor diensten vind je hier.

In situaties waar branchespecifieke eisen worden gesteld aan de verwerkersovereenkomst die niet zijn opgenomen in onze bijlage Verwerkersovereenkomst, kan een individuele verwerkersovereenkomst worden opgesteld. Hiertoe kan contact worden opgenomen met de FG (gegevensbescherming@b2badressen.nl)

Wijzigingen

B2B zal haar privacy statement aan de hand van wijzigingen in de wet updaten. Kijk daarom regelmatig op onze website of je nog helemaal op de hoogte bent.

Locatie B2B Adressen

Contactgegevens

B2B Adressen B.V.

Burgemeester Stramanweg 63
1191 CX Ouderkerk aan de Amstel

T. +31(0)88-250 33 00
E-mail: info@b2badressen.nl